No Zero Balance

آن را در Google Play دریافت کنید

لیست کد های شماره گیری کشور

برای تماس با تلفن از یک کشور دیگر، باید شماره تلفن را در فارمت بین المللی شماره گیری کنید: +کد شماره گیری کشور-کد منطقه-شماره تلفن.
در زیر می توانید لیست کامل کدهای تلفن بین المللی را به ترتیب حروف الفبا پیدا کنید.